Welkom op de website van LR DigiPhoto

Home. Materiaal. Pictures. Links.

© LR DigiPhoto 2019

Water- en moerasvogels. Roofvogels.

Vogels om het huis en in het veld

Klik op de foto om naar de desbetreffende pagina te gaan.

Blauwborst Bonte kraai Boomklever

Boomklever

Bonte kraai

Blauwborst

Ekster

Ekster

Fazant

Fazant

Groenling

Groenling

Heggenmus

Heggenmus

Witte kwikstaart

Witte kwikstaart

Vink

Vink

Staartmees

Staartmees

Huismus

Kievit

Kievit

Grote bonte specht

Grote bonte specht

Kleine bonte specht

Kleine bonte specht

Sneeuwgors

Sneeuwgors

Patrijs

Patrijs

Fitis

Fitis

Putter

Putter

Zwarte roodstaart

Zwarte roodstaart

Tjiftjaf

Tjiftjaf

Pestvogel

Baltimore Troepiaal

Boompieper

Citroenkwikstaart

Citroenkwikstaart

Pestvogel Baltimore Troepiaal Boompieper

Zwartbuikwaterspreeuw

Auerhoen ♀

Gaai

Roodborsttapuit

Auerhoen Zwartbuikwaterspreeuw Roodborsttapuit Gaai

Zwarte kraai

Gele Kwikstaart

Zwartkop

Witkopstaartmees

Gele Kwikstaart Zwarte kraai Witkopstaartmees Zwartkop

Grote gele kwikstaart

Grote gele kwikstaart Keep

Keep

Kramsvogel

Kramsvogel

Gekraagde roodstaart

Gekraagde roodstaart

Boerenzwaluw

Frater

Glanskop

Graspieper

Boerenzwaluw Frater Glanskop Graspieper

Grauwe vliegenvanger

Holenduif

Houtduif

Huiskraai

Grauwe vliegenvanger Holenduif Houtduif Huiskraai Huismus

Kalkoen

Kauw

Klapekster

Kneu

Kalkoen Kauw Klapekster Kneu

Koolmees

Koolmees Blauwbuikscharrelaar

Blauwbuikscharrelaar

Bonte vliegenvanger

Bonte vliegenvanger

Tapuit

Tapuit

Geelgors

Gierzwaluw

Goudvink

Grasmus

Geelgors Gierzwaluw Goudvink Grasmus

Grauwe klauwier

Groene specht

Appelvink

Fluiter

Grauwe klauwier Groene specht Appelvink Fluiter

Zanglijster

Merel

Spreeuw

Bosrietzanger

Zanglijster Merel Spreeuw Bosrietzanger

Boomkruiper

Roodborst

Snor

Sijs

Boomkruiper Roodborst Snor Sijs

Winterkoning

Ringmus

Rietgors

Roek

Winterkoning Ringmus Rietgors Roek

Oeverzwaluw

Pimpelmees

Grote barmsijs


Oeverzwaluw Pimpelmees Grote barmsijs