© LR DigiPhoto 2015

Patrijs, Perdix perdix                                                             

Waspik - Overdiepsche Polder, januari 2010

De patrijs of veldhoen (Perdix perdix) is een akkervogel uit de familie van fazanten (Phasianidae).

Een volwassen patrijs is ongeveer 30 centimeter groot. Hun poten zijn grijs, de kop is kastanjebruin evenals de keel. Mannetjes hebben bovendien een kastanjebruine buikvlek in de vorm van een hoefijzer.

De vrouwtjes hebben een kleinere vlek, de jongen hebben geen vlek.

Voor de rest is er weinig verschil tussen mannetjes en vrouwtjes (in tegenstelling tot bij de gewone fazant).

De patrijs is een standvogel die in het overgrote deel van Europa voorkomt, waaronder in Nederland en BelgiŽ. Uitzonderingen zijn het Iberisch schiereiland, Noord-ScandinaviŽ en Zuid-Griekenland.

Patrijzen komen vooral in kleinschalige open terreinen voor, zoals weilanden, akkers en braakliggende terreinen met houtwallen of heggen.

Ze broeden op het gras, heide, in moerassen, duinen en lage heuvels.

De patrijs staat zowel op de Nederlandse rode lijst als op de Vlaamse rode lijst als kwetsbaar.

De afname in aantal in Nederland is goed gedocumenteerd; dit begon al in de periode 1950 tot 1970, waarbij uit deelstudies bleek dat de vogel in die periode achteruitging met 40-60%.

Volgens SOVON nam het aantal broedparen in de periode 1990-2003 verder af en broedden er in 2007 nog ongeveer 10.000 paar in Nederland.
In Nederland is de jacht op de patrijs gesloten. In Vlaanderen is de patrijs bejaagbaar van 15 september tot en met 15 november. Echter, indien het patrijzenbestand in een bepaald jachtterrein ongunstig is, kan het (Vlaamse) Agentschap voor Natuur en Bos de jacht daar sluiten.
De oorzaak van de achteruitgang van de patrijs is ondere andere door een gebrek aan grote insecten.

Dit komt door de verschraling van het agrarische landschap door intensieve landbouw en veeteelt, waarbij bosjes, ruigten en kruidenrijke overhoekjes en stoppelakkers verdwijnen.

Daarnaast lopen nesten de kans om uitgemaaid te worden in het broedseizoen.

Uitkerkse polder (BelgiŽ), april 2008

Index. Index.